El. parduotuvės www.partykin.eu PRIVATUMO TAISYKLĖS ir PARDUOTUVĖS TAISYKLĖS

 

1. PRIVATUMO TAISYKLĖS

PREAMBULĖ

 1.     UAB "Partykinas", įmonės kodas 304197306, PVM kodas LT100010036412, registracijos adresas Dvaro g. 41, Šiauliai LT-76345, Lietuva (toliau – Bendrovė) yra Internetinės parduotuvės www.partykin.eu valdytojas.
 2.     Bendrovei yra svarbus kiekvieno Internetinės parduotuvės Naudotojo pasitikėjimas Bendrove, Bendrovės valdoma Internetine parduotuve bei joje parduodamomis prekėmis ir/ar per ją teikiamomis paslaugomis. Šis pasitikėjimas, be kita ko, neatsiejamas ir nuo tinkamo Naudotojo Asmens duomenų tvarkymo bei jų apsaugos. Todėl šioje Internetinės parduotuvės svetainės skiltyje rasite Valdytojos Privatumo taisyklių (toliau – Privatumo taisyklės) nuostatas, reglamentuojančias Naudotojo Asmens duomenų gavimą, naudojimą, tvarkymą, apdorojamą ir kitus Asmens duomenų tvarkymo veiksmus Bendrovės veikloje, taip pat su tuo susijusias Naudotojų teises bei Bendrovės pareigas.
 3.     Atkreipiame dėmesį, jog naudodamasis Internetinės parduotuvės svetaine ir joje teikiamomis paslaugomis, Naudotojas sutinka su Privatumo taisyklių nuostatomis. Jeigu Naudotojas nesutinka laikytis Internetinės parduotuvės Privatumo taisyklių nuostatų, Naudotojas negali toliau naudotis Bendrovės Internetinės parduotuvės svetaine.
 4.     Pažymime, kad Bendrovė turi teisę vienašališkai savo nuožiūra bet kuriuo metu keisti Privatumo taisyklių nuostatas, iš anksto įspėdama Internetinės parduotuvės svetainės Naudotojus. Bet koks Privatumo taisyklių nuostatų pakeitimas įsigalioja nuo jo paskelbimo Internetinės parduotuvės svetainėje dienos, todėl maloniai prašome perskaityti šių Privatumo taisyklių nuostatas kiekvieną kartą prieš pradedant naudotis Internetinės parduotuvės suteikiamomis galimybėmis. Jei perskaitę šių Privatumo taisyklių nuostatas nusprendžiate toliau naudotis Internetinės parduotuvės suteikiamomis galimybėmis, patvirtinate, kad su jomis sutinkate bei jas priimate.
 5.     Naudotojas, turėdamas bet kokiu klausimų, susijusių su Naudotojo Asmens duomenimis, gali kreiptis tiesiogiai į Internetinės parduotuvės Savininką.
 6.     Detalesnę informaciją apie Bendrovę ir Bendrovės kontaktinius duomenis galite rasti Internetinės parduotuvės svetainės skiltyje „Apie įmonę“ ir žemiau šiame dokumente.
 7.     Pažymime, jog visi veiksmai, atliekami su Naudotojo Asmens duomenimis, yra atliekami vadovaujantis galiojančiomis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis, pirmiausia Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 1.     Savininkas – Bendrovė, t. y. UAB "Partykinas", įmonės kodas 304197306, PVM kodas LT100010036412, registracijos adresas Dvaro g. 41, Šiauliai LT-76345, Lietuva, nustatantis duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.
 2.     Internetinė parduotuvė – internetinė parduotuvė, pasiekiama adresu www.partykin.eu
 3.     Naudotojas – fizinis ar juridinis asmuo, besilankantis Internetinės parduotuvės svetainėje ir/ar fizinis asmuo, siekiantis įsigyti Bendrovės parduodamų prekių ir/ar gauti Bendrovės teikiamas paslaugas, ir/ar jas įsigyjantis. 
 4.     Asmens duomenys - bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta.
 5.     Duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam Duomenų valdytojas teikia asmens duomenis.
 6.     Internetinės parduotuvės paskyra - tai prisijungimo prie Internetinės parduotuvės svetainės paskyra, kuri sukuriama aktyviais Naudotojo veiksmais pagal veiksmų seką, nurodytą internetinės parduotuvės svetainėje, ir kurioje yra saugomi Naudotojo Asmens duomenys bei užsakymų istorija.
 7.     Slapukas – mažas tekstinis failas, siunčiamas į kiekvieno Naudotojo įrenginį, iš kurio yra prisijungiama prie Internetinės parduotuvės svetainės, ir laikinai tame įrenginyje išsaugomas.
 8.     Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų. 
 9.     Bendrovės partneris – tai asmuo (fizinis arba juridinis), tiekiantis prekes ar paslaugas Bendrovei, su kuriuo gali būti vykdomos bendros akcijos ar projektai.

ASMENS DUOMENŲ GAVIMO BŪDAI

 1.     Bendrovė Naudotojų Asmens duomenis gauna trimis būdais, kai:
  -    Naudotojas informaciją apie save pateikia pats;
  -    Duomenys, susiję su Naudotoju, generuojami automatiškai, Naudotojui naudojantis Internetinės parduotuvės svetaine; 
  -    Duomenys apie Naudotoją gaunami iš trečiųjų asmenų. 
   
 2.     Bendrovės Internetinės parduotuvės svetainės Naudotojas savarankiškai pateikia informaciją Bendrovei šiais atvejais:
  -    Naudotojui susikūrus Internetinės parduotuvės paskyrą bei atliekant užsakymą Internetinėje parduotuvėje; 
  -    Naudotojo komunikacijos bet kokia forma su Bendrove metu. 
   
 3.     Antrasis Asmens duomenų gavimo būdas apima tokią situaciją, kai informaciją Bendrovei Slapukų pagalba, Naudotojo sutikimo tvarkyti jo Asmens duomenis teisiniu pagrindu, surenka automatiškai Naudotojui naudojantis Bendrovės Internetinės parduotuvės svetaine ir jos suteikiamomis galimybėmis.
   
 4.     Trečiasis Asmens duomenų gavimo būdas apima tokią situaciją, kai Naudotojo sutikimo pagrindu informaciją apie Naudotoją Bendrovė gauna iš trečiųjų asmenų, tokių kaip Facebook, Inc., Google, Inc. Bendrovė iš Facebook, Inc. gauna tokius Naudotojo Asmens duomenis kaip Naudotojo atvaizdą ir www.facebook.com socialinio tinklo paskyros (profilio) vardą, tuo tarpu iš Google, Inc. Bendrovė gauna tik Naudotojo atvaizdo duomenis.

NAUDOTOJO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

 1.     Bendrovė Naudotojų Asmens duomenis tvarko žemiau nurodomais tikslais:
  -    Elektroninės prekybos Bendrovės Internetinės parduotuvės svetainėje vykdymo tikslu;
  -    Konkursų, akcijų, žaidimų organizavimo ir vykdymo tikslu;
  -    Paslaugų teikimo tikslu;
  -    Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu;
  -    Profesionalios aptarnavimo kokybės įvertinimo, tobulinimo ir užtikrinimo tikslu bei potencialių ar kilusių ginčų su Naudotojais spendimo tikslu.
 2.     Bendrovė Naudotojo Asmens duomenų netvarko jokiais kitais su aukščiau nurodytais tikslais nesuderinamais tikslais. 

TVARKOMI ASMENS DUOMENYS IR TEISINIAI PAGRINDAI JIEMS TVARKYTI

 1.     Bendrovė savo veikloje tvarko žemiau nurodomus Naudotojų Asmens duomenis:
  -   Sutarties sudarymo ir vykdymo teisiniu pagrindu: Naudotojo Asmens duomenys, tokie kaip vardas, asmens kodas, pavardė, įmonės pavadinimas, įmonės kodas, PVM kodas, elektroninio pašto adresas, telefono ryšio numeris, prekės pristatymo adresas, internetinio protokolo (IP) adresas, banko sąskaitos numeris, įsigytos prekės apmokėjimo būdas, prekių užsakymo istorija, gyvenamosios vietos (buveinės) adresas, tekstinės rinkmenos „slapukai“. Šie Asmens duomenys yra tvarkomi elektroninės prekybos Bendrovės Internetinės parduotuvės svetainėje vykdymo tikslu;
  -    Naudotojo sutikimo pagrindu: Naudotojo Asmens duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, įmonės pavadinimas, įmonės kodas, PVM kodas, interneto protokolo (IP) adresas, tekstinės rinkmenos „slapukai“. Šie Asmens duomenys yra tvarkomi konkursų, akcijų, žaidimų organizavimo ir vykdymo tikslu;
  -    Naudotojo sutikimo pagrindu: Naudotojo Asmens duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, lytis, miestas, pirkinio kategorija, pirkinio sumos duomenys, tekstinės rinkmenos „slapukai“, atvaizdo duomenys, socialinio tinklo www.facebook.com paskyros vardas, gyvenamosios vietos adresas. Šie Asmens duomenys yra tvarkomi Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu.
 2.     Bendrovė pažymi, kad nerenka, neapdoroja ar neatlieka bet kokių kitų duomenų tvarkymo operacijų, susijusių su Naudotojo jautria (ypatinga) asmenine informacija, pavyzdžiui, religinėmis ar politinėmis pažiūromis, sveikata ir kt. 

NAUDOTOJO TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

 1.     Bendrovė užtikrina, laikosi ir gerbia Valdytojos Internetinės parduotuvės svetainės Naudotojų teises:
  -    teisę į informaciją, t. y. teisę būti informuotam apie Bendrovės atliekamą Naudotojo Asmens duomenų tvarkymą;
  -    teisę gauti informaciją, susijusią su Bendrovės tvarkomais Naudotojo Asmens duomenimis;
  -    teisę į Naudotojo Asmens duomenų ištaisymą, jei jie yra netikslūs ar neišsamūs;
  -    teisę būti pamirštam, kai Asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi arba/ir Naudotojas atšaukia sutikimą, kuriuo buvo grindžiamas Asmens duomenų tvarkymas ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Asmens duomenis, arba/ir Naudotojas nesutinka su Asmens duomenų tvarkymu ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti Asmens duomenis, arba/ir kai Asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai, arba/ir Asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba Bendrovės valstybės narės teisėje nustatytos teisinės prievolės, arba/ir Naudotojo asmens duomenys buvo surinkti informacinės visuomenės paslaugų siūlymo kontekste;
  -    teisę apriboti Naudotojo Asmens duomenų tvarkymą, kai Naudotojas užginčija Asmens duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį Bendrovė gali patikrinti Asmens duomenų tikslumą arba/ir Asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Naudotojas nesutinka, kad Asmens duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų naudojimą, arba/ir Bendrovei nebereikia Naudotojo Asmens duomenų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Naudotojui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, arba/ir Naudotojas paprieštaravo Asmens duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar Bendrovės teisėtos priežastys yra viršesnės už Naudotojo priežastis;
  -    teisę prieštarauti Naudotojo Asmens duomenų tvarkymui, t.y. Naudotojas turi teisę dėl su Naudotojo konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su juo susiję Asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas tada, kai siekiama atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant Bendrovei pavestas viešosios valdžios funkcijas, įskaitant profiliavimą, arba/ir tvarkyti Asmens duomenis būtina siekiant teisėtų Bendrovės arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie Naudotojo interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni, ypač kai Naudotojas yra vaikas, įskaitant profiliavimą, arba/ir kai Asmens duomenys tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą, susijusį su Tiesiogine rinkodara. Bendrovė šiuo atveju nurodo, kad, atsižvelgdama į Naudotojo teisės prieštarauti Asmens duomenų tvarkymui įgyvendinimą, nebetvarko Asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai Bendrovė įrodo, kad Asmens duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Bendrovės interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.
  -    teisę į Asmens duomenų perkeliamumą, t.y. Naudotojas turi teisę gauti su juo susijusius Asmens duomenis, kuriuos jis pateikė Bendrovei, kai Naudotojo Asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu arba/ir sutartimi ir tokie Naudotojo Asmens duomenys yra tvarkomi automatizuotomis Asmens duomenų tvarkymo priemonėmis. Bendrovė šiuo atveju nurodo, kad naudodamasis savo teise į duomenų perkeliamumą, Naudotojas turi teisę, kad Bendrovė, kai tai techniškai įmanoma, Asmens duomenis tiesiogiai persiųstų kitam duomenų valdytojui (tvarkytojui), t.y. fiziniam ar juridiniam asmeniui, nustatančiam duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.
  -    teisę atšaukti sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo, kai tvarkymas grindžiamas Naudotojo sutikimu.
 2.     Bendrovė informuoja, jog atitinkami veiksmai, kuriais yra įgyvendinamos aukščiau nurodytos Naudotojų teisės, bus atliekami kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip po 1 (vieno) mėnesio nuo Jūsų kreipimosi dienos. Pažymime, kad prireikus 1 (vieno) mėnesio terminas gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, Bendrovė per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo dienos informuoja Naudotoją apie tokį pratęsimą, kartu pateikdama vėlavimo priežastis. 
 3.     Bendrovė atkreipia dėmesį, jog neapribojant galimybių imtis kitų administracinių arba teisminių teisių gynimo priemonių, kiekvienas Naudotojas turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma ES valstybėje narėje, kurioje yra jo nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas pažeidimas, jeigu asmuo mano, kad su juo susijęs Asmens duomenų tvarkymas atliekamas pažeidžiant galiojančius duomenų teisinės apsaugos teisės aktus. Lietuvos Respublikoje tokia priežiūros institucija yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, juridinio asmens kodas 188607912, adresas A. Juozapavičiaus g.6, LT-09310 Vilnius, Lietuva. 
 4.     Jeigu Naudotojas pageidauja, kad Bendrovė įgyvendintų aukščiau nurodytas teises arba, jeigu Naudotojas turi klausimų dėl savo teisių įgyvendinimo, prašome susisiekite su Bendrove.

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI

 1.     Bendrovės tvarkomų Asmens duomenų saugojimo terminai, atsižvelgiant į Asmens duomenų tvarkymo tikslus, yra šie: 
  -    Naudotojo Asmens duomenys, tvarkomi elektroninės prekybos Bendrovės Internetinės parduotuvės svetainėje vykdymo tikslu, yra saugomi 5 (penkerius) metus nuo paskutinio Naudotojo pasinaudojimo Bendrovės Internetine parduotuve;
  -    Naudotojo Asmens duomenys, tvarkomi konkursų, akcijų, žaidimų organizavimo ir vykdymo tikslu, yra saugomi 5 (penkerius) metus nuo paskutinio Naudotojo sudalyvavimo Bendrovės organizuotame konkurse, akcijoje ar žaidime;
  -    Naudotojo Asmens duomenys, tvarkomi paslaugų teikimo tikslu, yra saugomi 5 (penkerius) metus nuo paskutinio Naudotojo pasinaudojimo Bendrovės teikiamomis paslaugomis;
  -    Naudotojo Asmens duomenys, tvarkomi Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu, yra saugomi 5 (penkerius) metus nuo Naudotojo sutikimo tvarkyti jo Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslu gavimo dienos.
 2.     Bendrovė deda visas protingas ir pagrįstas pastangas, kad Naudotojo Asmens duomenys aukščiau nurodytais laikotarpiais būtų apsaugoti. Suėjus Asmens duomenų saugojimo termino pabaigai, Bendrovė sunaikina Naudotojo asmeninę informaciją. 

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TRETIESIEMS ASMENIMS IR ASMENS DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS

 1.     Bendrovė naudojasi patikimų trečiųjų šalių, įsisteigusių Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse, tokių kaip kurjerių tarnybų, tiesioginės rinkodaros ir tarnybinių stočių (serverių) nuomos paslaugas teikiančių bendrovių, paslaugomis.
 2.     Bendrovė informuoja Naudotoją, jog tam, kad būtų galima pasiekti šiose Privatumo taisyklėse identifikuotus Asmens duomenų tvarkymo tikslus, atsižvelgiant į konkretų Asmens duomenų tvarkymo tikslą, Bendrovė perduoda Naudotojo Asmens duomenis aukščiau nurodytoms trečiosioms šalims. 
 3.     Naudotojo Asmens duomenys tretiesiems asmenims perduodami tik tokie ir tiek, kiek tai reikalinga tiesiogiai įgyvendinti jų pareigas ir užtikrinti Naudotojo teisėtus interesus.
 4.     Bendrovė ir trečiasis asmuo, kuriam Bendrovė perdavė Naudotojo Asmens duomenis, veikia pagal atskirą(-us) susitarimą(-us), kuriuo (-iais) reglamentuojami trečiajam asmeniui perduotų Asmens duomenų tvarkymo veiksmai, reikalingos įdiegti techninės ir organizacinės saugumo priemonės ir kitos Asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančios būtinos teisinės nuostatos. 
 5.     Naudotojas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie Bendrovės Internetinės parduotuvės svetainės Paskyros slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus Asmens duomenis. Naudotojas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam tapo prieinami, ir iš karto apie identifikuotus pažeidimus informuoti Bendrovę.
 6.     Bendrovė siekia užtikrinti Naudotojo asmeninės informacijos konfidencialumą ir įprastomis Bendrovės Internetinės parduotuvės svetainės naudojimosi aplinkybėmis, Bendrovė neturi teisės atskleisti Naudotojo Asmens duomenų jokiems kitiems Duomenų gavėjams, jeigu to nereikalauja Bendrovės teikiamų paslaugų įgyvendinimo procesas.  
 7.     Tuo atveju, jeigu Bendrovė yra įstatymų ar kitų teisės aktų pagrindu įpareigota, Bendrovė privalo atskleisti kompetentingoms institucijoms informaciją apie Naudotoją.

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

 1.     Bendrovė rūpinasi Naudotojo Asmens duomenų saugumu ir konfidencialumu. Tam, kad užkirstų kelią neteisėtai prieigai prie Asmens duomenų ar neteisėtam Asmens duomenų atskleidimui bei apsaugotų turimą informaciją, Bendrovė yra įdiegusi tinkamas technines ir organizacines saugumo priemones.  
   
 2.     Bendrovė pažymi, kad nors Bendrovė stengiasi įdiegti tinkamas technines ir organizacines saugumo priemone, šios ar bet kokios kitos priemonės negali garantuoti visiško saugumo ir bet kuriuo metu negali apsaugoti nuo visų galimų saugumo pažeidimų.

VAIKŲ ASMENS DUOMENYS IR PRIVATUMAS

 1.     Bendrovės Internetinė parduotuvė ir joje teikiamos paslaugos yra skirtos asmenims nuo 16 metų, todėl Valdytoja sąmoningai nerenka ir netvarko vaikų iki 16 metų Asmens duomenų. 
   
 2.     Tačiau Bendrovė pažymi, kad tėvai turi teisę pateikti Bendrovei savo sutikimą, jeigu jų nepilnametis vaikas iki 16 metų norėtų naudotis Bendrovės Internetine parduotuve ir jos suteikiamomis galimybėmis, pavyzdžiui, įsigyti prekę ar paslaugą.
   
 3.     Jums sužinojus, kad Jūsų vaikas pateikė Bendrovei asmeninę informaciją be Jūsų sutikimo, susisiekite su Bendrove.

TIESIOGINĖ RINKODARA

 1.     Bendrovė, turėdama aiškius Naudotojo sutikimus, turi teisę Naudotojui siųsti Tiesioginės rinkodaros pranešimus elektroniniu paštu ir/arba trumpąją „sms“ žinute. 
   
 2.     Naudotojas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti Bendrovei duotą sutikimą (-us) tvarkyti jo Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslais.
   
 3.     Jei Naudotojas nebepageidauja, kad jo Asmens duomenys būtų naudojami Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslais, Naudotojas gali: 
  -    rašyti elektroninį laišką adresu info@partykin.eu arba skambinti bendruoju Bendrovės Internetinės parduotuvės svetainėje nurodytu telefonu +370 687 45855 ir nurodyti, kad nepageidauja gauti elektroninių laiškų ir/arba SMS žinučių;
  -    atsisakyti naujienlaiškio ir paspausdamas nuorodą „atsisakyti“ arba „unsubscribe“ naujienlaiškio apačioje arba tą patį padaryti prisijungęs prie savo paskyros.
   
 4.     Elektroninių laiškų  ir/arba SMS žinučių siuntimas nutraukiamas tik Naudotojo aiškiai nurodytais el. pašto adresais ir/arba telefono numeriais.

SLAPUKAI

 1.     Siekiant, kad Naudotojui Bendrovės Internetinės parduotuvės paslaugos būtų suteiktos visa apimtimi, į Naudotojo įrenginį, kuriuo jungiamasi prie Internetinės parduotuvės, esant Naudotojo sutikimui, gali būti įrašyti Slapukai.
   
 2.     Jeigu Naudotojas sutinka, jog į jo naudojamą galinį įrenginį būtų įrašyti Slapukai, Naudotojas turi paspausti „Sutinku dėl slapukų naudojimo“, o jeigu Naudotojas nesutinka, jog Slapukai būtų įrašyti, Naudotojas turi paspausti „Nesutinku dėl slapukų naudojimo“.
   
 3.     Bendrovės naudojami Slapukai skirti informacijai perduoti elektroninių ryšių tinklu. Kita Slapukų rūšis – skirta rinkti informaciją lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), pateikti Naudotojo interesus atitinkantį turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją. Bendrovė nenaudoja šios rūšies Slapukų, tačiau atkreipia Naudotojų dėmesį, kad kai kurie Bendrovės Partneriai gali naudoti šios rūšies Slapukus, todėl Naudotojas įtardamas, kad be jo sutikimo šios rūšies Slapukai yra naudojami, turėtų kreiptis į konkretų Bendrovės Partnerį.
   
 4.     Jeigu Naudotojas sutiko, jog Slapukai būtų įrašyti į jo naudojamą galinį įrenginį, Naudotojas turi teisę bet kada atšaukti duotą sutikimą, paspausdamas nuorodą „Atšaukti slapukų naudojimą“ arba pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros Internetinės parduotuvės funkcijos jam gali neveikti.

PRIVATUMO TAISYKLIŲ NUOSTATŲ ĮSIGALIOJIMAS

 1.     Šios Privatumo taisyklės įsigalioja nuo 2018 m. gegužės 25 d. Bet kokie Privatumo taisyklių pasikeitimai bus skelbiami ir viešai matomi Bendrovės Internetinės parduotuvės svetainėje.

 

KONTAKTINIAI DUOMENYS


UAB “Partykinas”

Įmonės kodas: 304197306

PVM kodas: LT100010036412

Dvaro g. 41, LT-76345
Šiauliai

Tel.: +370-687-45855

El.p.: info@partykin.eu 

Privatumo taisyklių paskelbimo data 2018 m. gegužės 25 d.

 

2. PARDUOTUVĖS TAISYKLĖS

Prekių interneto parduotuvėje pirkimo – pardavimo sutartis
Vartojami terminai

Pardavėjas - UAB "Partykinas", interneto (elektroninės) parduotuvės valdytojas.
Parduotuvė – interneto parduotuvė.
Pirkėjas – registruotas interneto (elektroninės) parduotuvės vartotojas.
Sutartis – pirkimo / pardavimo sutartis.
Prekių pristatymo diena - prekių pristatymo diena Pirkėjui, jo nurodytu adresu.

 

Bendrosios nuostatos

UAB "Partykinas", įmonės kodas 304197306, PVM kodas LT100010036412, registracijos adresas Dvaro g. 41, Šiauliai LT-76345, Lietuva, toliau šiose sąlygose – Pardavėjas, yra interneto parduotuvės valdytojas.

Šias Prekių pirkimo – pardavimo sutarties sąlygas (toliau – sąlygos) turi priimti ir jų laikytis visi interneto parduotuvės vartotojai, toliau – Pirkėjai, jeigu atskirai raštu nesusitarta kitaip. Plačiau pirkimo – pardavimo sąlygos aprašytos interneto parduotuvės prekybos taisyklėse.

 

1. Prekių užsakymas

1.1 Sutartis laikoma įsigaliojusia, nuo to momento kai Pirkėjas pasirenka norimas prekes Parduotuvėje, suformavęs pirkinių krepšelį užpildo visą jo prašomą informaciją ir paspaudžią mygtuką „Patvirtinti užsakymą“.
1.2 Užsakymo metu pateikti duomenys yra saugomi Pardavėjo duomenų bazėje.
1.3 Pardavėjas, siuntoje Pirkėjui pateikia PVM – sąskaitą faktūrą, bei kitus priklausančius dokumentus.

 

2. Pirkėjo teisės ir pareigos

2.1 Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Parduotuvėje šiose sąlygose nustatytu būdu, jei raštu nesutarta kitaip.
2.2 Pirkėjas privalo pateikti teisingą jį identifikuojančią informaciją Pardavėjui.
2.3 Registracijos metu Pirkėjas pažymėjęs laukelyje „Aš sutinku su paslaugos teikimo sąlygomis ir jų laikysiuos besąlygiškai “, kuris yra pateikiamas perskaičius šias sąlygas, ir paspaudęs mygtuką „Toliau“, patvirtina, kad su šiomis sąlygomis susipažino ir įsipareigoja jų laikytis. Sutarties galiojimo laikotarpis – neterminuotas, jei Pirkėjas nepageidauja kitaip.
2.4. Apmokėjimas atliekamas tik po užsakymo patvirtinimo.
2.5 Pirkėjas įsipareigoja saugoti prisijungimo prie Parduotuvės duomenis, bei neperduoti jų tretiesiems asmenims.

 

3. Pardavėjo teisės ir pareigos

3.1 Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pristatyti jo užsakytas prekes, kurios yra pateikiamos Parduotuvėje.
3.2 Pardavėjas įsipareigoja pradėti vykdyti Pirkėjo užsakymą iš karto ir tik po gauto apmokėjimo.
3.3 Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti jam patikėtos Pirkėjo informacijos konfidencialumą ir neperduoti jos tretiesiems asmenims be Pirkėjo sutikimo, išskyrus įstatymo numatytais atvejais.


4. Apmokėjimas

4.1 Pirkėjas Parduotuvėje gali atsiskaityti šiais būdais:

Bankiniu pervedimu.

"Paysera" mokėjimų surinkimu.

 

5. Pristatymas

5.1 Pardavėjas užsakytas prekes pristato Pirkėjo nurodytu adresu.
5.2 Prekių pristatymo kaina priklauso nuo prekių svorio ir yra pridedama prie bendros prekių krepšelio vertės.
5.3 Pardavėjas prekes pristato tik gavus Pirkėjo apmokėjimą.

5.4 Prekes pristato pristatymo kompanijos kurjeris, kuris susisiekia su Pirkėju dėl tikslaus pristatymo laiko Pirkėjo nurodytu telefonu. Pirkėjas pats atsako, kad pristatymo metu būtų pristatymo vietoje.

 

6. Pristatymo terminai

Prekės Pirkėjui bus pristatytos per 2-7 darbo dienas Lietuvoje.

 

7. Prekių grąžinimas

7.1 Parduotos nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ES nuotolinės prekybos sutarčių direktyva 97/7/EB bei nacionaliniais įstatymais (Ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 “Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis ir kt.).
7.2 Pirkėjas nenurodydamas priežasties turi teisę nutraukti prekių pirkimo–pardavimo sutartį, pranešdamas raštu apie tai Pardavėjui per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekių pristatymo dienos ir Pardavėjas, gavęs sutarties nutraukimo pranešimą, per 15 (penkiolika) dienų privalo atsiimti prekę ir grąžinti vartotojui (pirkėjui) už ją sumokėtus pinigus.
7.3 Jei Pirkėjas grąžina nekokybišką ar transportavimo metu pažeistą prekę, Pardavėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų ją pakeisti analogiška preke. Jei Pardavėjas negali pakeisti prekės į analogišką, jis įsipareigoja ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų grąžinti už prekę sumokėtus pinigus. Jeigu grąžinama dalis pirktų prekių, transporto išlaidos negrąžinamos. 
7.4 Pirkėjas, norėdamas grąžinti prekę, praneša Pardavėjui raštu (info@partykin.eu).
7.5 Grąžinant prekę Pirkėjas turi pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas) ir užpildyti prekės grąžinimo dokumentą, kurį Pirkėjui pateikia parduotuvės vadybininkas el.paštu.
7.6 Pardavėjas, vadovaujantis prekės grąžinimo dokumento duomenimis, atsiunčia pristatymo kompanijos kurjerį paimti grąžinamą prekę.
7.7 Pirkėjo grąžinamos prekės turi būti nesugadintos, t.y. neturinčios mechaninių ar kitokių pažeidimų, nebuvusios naudojamos, grąžinamos originalioje tvarkingoje pakuotėje, grąžinama tos pačios komplektacijos, kokios buvo gauta; grąžinant kokybišką prekę, ji turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos.
7.8 Jeigu Pirkėjas prekę sugadino ar iš esmės pasikeitė prekės išvaizda, Pirkėjas neturi teisės atsisakyti sutarties ir grąžinti prekės.
7.9 Jeigu Pirkėjas grąžina prekę be priežasties, jis turi apmokėti prekės transportavimo išlaidas atgal.


Newsletter
Daily Promotion Naujienlaiškis